GDPR Compliance

 • Privacy Statement

  Privacy statement  CP Mobility Care BV

  Inleiding

  Allesimpregneren.nl is een handelsnaam van CP Mobility Care BV.

  CP Mobility Care BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met 

  Wie is CP Mobility Care BV?

  CP Mobility care is een Nederlands bedrijf dat onder de merknaam CleanProtec allerlei innovatieve producten. Aanbiedt voor het reinigen en beschermen van materialen. De mens, materiaal en milieuvriendelijke productlijn zorgt voor een blijvend resultaat..

  CP Mobility Care BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CP Mobility Care BV de verwerkingsverantwoordelijke.

  Hoe gebruikt CP Mobility Care BV jouw gegevens?

  Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CP Mobility Care BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CP Mobility Care BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CP Mobility Care BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

  Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

   

                  Grondslag;          CP Mobility care verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

  Doeleinde:

  Beheer van bestellingen via een account, levering van goederen, facturering van transacties en naar aanleiding daarvan reviews, berichten alsmede afhandeling van service vragen en klachten.

  Gegevens:

  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

  Bewaartermijn:

   De gegevens inzake de transactie worden bewaadt zolang de fiscus ons dit verplicht. Momenteel 7 jaar. De overige gegevens worden tot 4 jaar na een transactie bewaard tenzij het onderwerp is van een dispuut.

  Marketing

   

                  Grondslag:          Gerechtvaardigd belang

  Doeleinde:

  Indien u ons tot dusver slechts heeft benaderd om informatie over het product in te winnen of indien u binnen 2 jaar geen bestelling meer heeft gedaan, worden uw gegevens gebruikt om te bezien of u alsnog of wederom interesse heeft voor ons product. ( retargeting)

  Gegevens:

  Interesse in een product, Naam, Adres, telefoonnummer en / of emailadres.

  Grondslag:

  Gerechtvaardigd belang

  Betrokken belang:

  Commercieel belang en belang voor de consument als men vergeet zich aan het geadviseerde onderhoudsschema te houden.

  Bewaartermijn:

  De gegevens worden tot maximaal 6 maanden na het laatste contact zonder transactie (prospects) of 2 jaar na een laatste transactie (klanten of klantrelatie) bewaard.

  Bezwaar

   Indien u niet meer door ons benaderd wilt worden kunt u dit aangeven via een afmeld knop in de email of via het indienen van een bezwaar via privacy@CPMobilityCare.nl.

  Doeleinde:

   

  Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

  CP Mobility Care BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Door het opvragen van informatie over onze producten of het aangaan van een transactie .

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CP Mobility Care BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

  Wijzigen

  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CP Mobility Care BV. Je kunt verzoeken dat CP Mobility Care BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

  Beperken van de verwerking

  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CP Mobility Care BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van bezwaar

  Voor zover wij persoonsgegevens verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen zoals; bescherming van rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Gegevensoverdracht

  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CP Mobility Care BV te verkrijgen. CP Mobility Care BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

  Toestemming intrekken

  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CP Mobility Care BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

  Verzoek aan en reactie door CP Mobility Care BV

  Een verzoek kan verstuurd worden naar CP Mobility Care BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CP Mobility Care BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CP Mobility Care BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

  De gegevens kunnen worden verwerkt bij:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en CP Mobility Care BV
  • IT-dienstverleners in opdracht van CP Mobility Care BV

  Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de EER. Dit is een eis die we stellen aan al onze business partners en leveranciers (in de rol van verwerker). Tevens stellen wij de eis aan passende beveiliging bij partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Het kan zijn dat CP Mobility Care BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, op grond van een wettelijke verplichting.

  Kredietcheck bij koop op rekening

  In de webshop is het mogelijk om te betalen middels uitgestelde betaling (koop op rekening). De betaalmethode is in dit geval AfterPay. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren op het moment dat je kiest voor deze betalingsmethode.

  Contactgegevens van de betrokken partij bij koop op rekening:

  Arvato Finance B.V.
  KR Poststraat 90
  8441 ER Heerenveen
  Tel. 020 7 230 270
  Contactformulier

  Wat zijn cookies en hoe gebruikt CP Mobility Care BV ze?

   

  Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

  Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

  Waar kan je terecht met klachten en vragen?

  Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CP Mobility Care BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@allesimpregneren.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CP Mobility Care BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar 

  Bij klacht of een vraag verzoeken wij om duidelijk aan te geven van welk recht u in het kader van privacy gebruik wil maken. Tevens kunnen wij als onderdeel van de procedure om nadere identificatie van uw persoon vraag ten einden de authenticiteit van dit verzoek te kunnen valdieren.

  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Laatst bijgewerkt op : 01-01-2021

  Recht van bezwaar